Disclaimer Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs

 1.    Disclaimer website

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet meer correct is. De op de siteaanwezige gegevens zijn bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. De inhoud van deze site is niet gericht op gebruik door bezoekers uit andere landen en/of andere jurisdictie dan Nederland. De gegevens dienen dan ook niet te worden opgevat als een vervanging van het professionele advies of oordeel van een accountant, belastingadviseur, jurist, consultant of andere professional. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met een van onze gekwalificeerde deskundigen.

Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze internetsite. De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs leiden naar informatie die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie is Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs niet aansprakelijk. Tevens zijn Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs niet aansprakelijk voor het bestaan van virussen en/of – andere – schadeveroorzakende en programmatuur op de internetsite, en ook niet voor – ander – schadeveroorzakend gebruik van de internetsite van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs.

Behalve voor persoonlijk en niet‐commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs.

2.    Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in de e-mailberichten door medewerkers van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.

Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs niet toegestaan. Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien het betreffende e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

De directie van Smits + Prick Accountants en Belastingadviseurs