PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement geldt voor alle persoonsgegevens die verzameld worden door Smits + Prick Accountants | Belastingadviseurs (hierna: S+P).

Wij hechten veel waarde aan uw privacy, respecteren deze en zetten ons in om deze te beschermen en het correcte gebruik van persoonsgegevens te waarborgen. We verzamelen alleen persoonsgegevens die u uit eigen beweging aan ons verstrekt met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren en om producten en diensten onder uw aandacht te brengen.

Algemene verordening gegevensbescherming
De algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’) heeft zijn plaats in ons intern informatiebeveiligingsbeleid, interne procedures, bij het inrichten van processen en systemen en in de opleiding van (nieuwe) medewerkers.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken de persoonsgegevens waarvoor wij toestemming hebben gevraagd om deze te verwerken en u deze toestemming hebt verleend, met als doel producten en diensten aan u te kunnen leveren. U heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.
Indien u een dienst van ons afneemt verwerken wij de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van die dienstverlening.
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang daarbij hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Persoonsgegevens van minderjarigen
Wanneer u onze diensten afneemt of onze website bezoekt, hebben wij niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@smitsprick.nl, zodat wij voor verwijdering kunnen zorgdragen.

Doorgeven van persoonsgegevens
Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan derden, behalve als dit noodzakelijk is om aan uw verzoek of opdracht te voldoen, of vanwege op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  Daartoe zijn de volgende categorieën van ontvangers gedefinieerd:

 • Rechthebbenden;
 • Toezichthouders;
 • Belastingdienst, de FIOD of de AFM;
 • Justitie, Politie en andere opsporingsinstanties die een wettelijke opsporingsbevoegdheid hebben;
 • Eventuele leveranciers van ICT systemen ten behoeve van het kunnen uitvoeren van de opdracht, bijvoorbeeld de leverancier van fiscale aangiftesoftware of financiële administratiesoftware.

Persoonsgegevens worden in sommige gevallen doorgegeven naar landen buiten de Europese Unie. Het kan soms nodig zijn uw persoonsgegevens door te geven aan partijen buiten de Europese Unie. Dat kan, afhankelijk van de omstandigheden van het geval, noodzakelijk zijn bij de uitvoering van onze dienstverlening.

Wij geven alleen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie wanneer de ontvangende partijen een passend niveau van bescherming waarborgt of indien een andere specifieke afwijking op grond van de AVG van toepassing is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van S+P) tussen zit.

Bewaartermijn van de gegevens
Behalve wanneer wij hiertoe zijn verplicht op grond van toepasselijke beroeps-en gedragsregels of een wettelijke bewaarplicht, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de in dit privacy statement vermelde doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Cookiebeleid & gebruikte cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat opgeslagen wordt op de computer van de bezoeker van deze website, met als doel om de bezoeker in de toekomst te kunnen herkennen en de toegang tot deze website te verbeteren en vereenvoudigen. We maken op deze algemene website gebruik van analytische en functionele cookies. Er worden op de algemene website geen tracking cookies gebruikt.

Websites van derden
Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, waar middels een link naar verwezen wordt op onze website.

Recht op wijzigen van privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het is daarom raadzaam met enige regelmaat kennis te nemen van dit privacy statement.

Uitoefening van rechten en contact opnemen met S+P

U bepaalt zelf of u persoonsgegevens aan S+P verstrekt. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken dan zullen een aantal diensten of producten van S+P niet of nauwelijks uitvoerbaar zijn.

U heeft de volgende rechten omtrent het verwerken van uw persoonsgegevens:

 1. Het indienen van een verzoek tot:
  • inzage;
  • wijziging;
  • verwijdering;
  • gegevensoverdraagbaarheid (dit betekent dat u een verzoek indient om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander door u genoemde organisatie te sturen).
 2. Het intrekken of beperken van uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking. Dit kan te allen tijde en doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking.
 3. Het aantekenen van bezwaar tegen de verwerking.

Hiervoor zijn zorgvuldige procedures opgesteld welke u in gang kunt zetten door hiervan melding te maken via info@smitsprick.nl

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u verdere vragen heeft over dit privacy statement of over het gebruik van persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met ons via info@smitsprick.nl of per post:

Smits + Prick Accountants | Belastingadviseurs
t.a.v. de directie
Schootense dreef 9b
5708 HZ Helmond